പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഇന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്ന ശ്രമം വിജയം കണ്ടു.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഇന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്ന ശ്രമം വിജയം കണ്ടു.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഇന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്ന ശ്രമം വിജയം കണ്ടു.

ഊര്‍ജ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണണമെങ്കില്‍ കൂട്ടായ പരിശ്രമം വേണം: മന്ത്രി എം എം മണി.


COMMENTS

LATEST NEWS
POPULAR POST

Search Heare

Begin typing your search above and press return to search.